سایبان پوششی 

مورد استفاده سایبان پوششی با توجه به ظاهر زیبای آن  اکثرا در کافه ها و رستورانها می باشد .