سایبان درب 

سایبان درب ورودی

یکی از کاربردهای سایبان بازویی استفاده از آن برای محافظت از دربهای ورودی میباشد .

البته امکان استفاده از سایبان برقی جهت سهولت در انجام کار نیز میتواند به هوشمنی ساختمان شما کمک نماید.