سایبان برقی(سایبان بازویی)

تصاویر زیر نمونه  کارهای سایبان بازویی می باشد.

سایبان بازویی در صورت تجهیز به موتور برقی با نام سایبان برقی نیز خوانده می شود.