در این قسمت میتوانید نمونه کارهای سایبان تبلیغاتی از نوع کالسکه ای را ملاحظه فرمایید.

سایبان تبلیغاتی 

سایبان تبلیغاتی  کالسکه ای

تبلیغات برند ” ایرانسل” روی سایبان کالسکه ای 

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” کاله -سولیکو ” روی سایبان مغازه ( سایبان کالسکه ای )

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” شمس ” روی سایبان مغازه 

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” بلومر ” روی سایبان کالسکه ای 

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان

سایبان تبلیغاتی مغازه 

سایبان مغازه تبلیغاتی  مدل کالسکه ای

تبلیغات برند ” گلنوش ” روی سایبان کالسکه ای 

محل نصب: بازار مولوی

سایبان تبلیغاتی،سایبان مغازه،سایبان برقی ،تبلیغات روی سایبان