سایبان تراس سایبان بالکن

از سایبان بازویی(سایبان برقی) میتوان در  تراس منازل یا بالکن منازل بعنوان سایبان بالکن یا سایبان تراس استفاده نمود .