سایبان تبلیغاتی( مدل سایبان برقی)

نمونه کارهای  سایبان تبلیغاتی انجام شده تیم ایران سایبان از نوع سایبانبرقی را میتوانید در این قسمت ملاحظه فرمایید.