سایبان دو طرفه

نوعی از سایبان برقی (سایبان بازویی) است.

برای جاهایی که نیاز به سایه و پوشش بالایی میباشد از سایبان دو طرفه استفاده میکنیم.مانند فضای جلوی رستورانها یا حیاط منازل

سایبان دوطرفه هم بصورت دستی و هم بصورت برقی قابل ساخت است سایبان دو طرفه 2 سایبان دو طرفه