5 بهمن 1399
پرده برقی

پرده برقی

پرده برقی  پرده برقی همان سایبان بازویی است که به جای حرکت بصورت افقی میتوان از آن بصورت عمودی استفاده نمود. میتواند بازوها را نیز داشته […]
×